DeepResource

Observing the world of renewable energy and sustainable living

Nederlandse Regering Presenteert Klimaatakkoord

Today the Dutch government presented its “klimaatakkoord”, a detailed energy strategy for the coming three decades. Core points:

– 49% less CO2 emissions in 2030 as compared to 1990, more than the 40% required by EU regulation
– Lower taxes on electricity and higher taxes on natural gas to encourage the transition
– 11.5 GW North-Sea wind by 2030
– 75 GW North-Sea wind by 2050
– Required extra investment: 15-20 billion euro
– CO2 sequestration is an option
– 3-4 GW hydrogen production by 2030
– By 2030 84 billion kWh needs to be renewable, 5 times the 2018 amount. 49 billion Kwh will be from offshore wind
– 50% of the renewable energy capacity needs to be owned by local parties, like private households
– Demand management will be introduced
– Intermittent supply is admittedly “a problem”, c.q. “challenge”
– Traffic becomes “green”
– Most of the Dutch part of the North-Sea will be filled with turbines; fishing will be impossible for large ships.

The Dutch government exploited its huge natural gas reserves to the max in order to avoid being stuck with stranded assets, but now that due to soil subsidence further large scale extraction is no longer possible, the government is radically changing course and has the ambition to advance from being Europe’s rear light in all things renewable energy into becoming a front-bencher. The government can build on deep acceptance within Dutch society for the expensive transition that lies ahead.

[klimaatakkoord.nl] – Official project site
[klimaatakkoord.nl] – Official detailed report for download (pdf p89)
[nos.nl] – Hoofdlijnen Klimaatakkoord
[vk.nl] – Zo moet Nederland er op energiegebied over twaalf jaar uitzien
[smart-port.nl] – Wind at Sea
[trouw.nl] – Wie krijgt straks de rekening van het Klimaatakkoord?

[nu.nl] – Dit betekent het klimaatakkoord voor je woning

In de komende drie jaar worden 102.500 bestaande corporatiewoningen van het gas afgesloten… Energie moeten we dus uit andere bronnen gaan halen. Nieuwbouwwoningen worden sinds 1 juli niet meer aangesloten op het gasnetwerk… Dat betekent niet dat je als huiseigenaar zelf verantwoordelijk bent voor het verzinnen van de beste aanpak. In het akkoord staat dat gemeenten in Nederland eind 2021 hun visie op deze transitie moeten vaststellen. Daar moet in staan welke wijken wanneer worden aangepast. Woningen worden wijk voor wijk verduurzaamd. Dat kan met warmtenetten, helemaal elektrisch, met warmtepompen of met duurzaam gas. Gemeenten moeten samen met bewoners en gebouweigenaren per wijk de beste oplossingen bepalen. Het isoleren van je woning wordt in 2030 verplicht. Je gemeente vertelt je vanzelf welke maatregelen er in jouw wijk worden genomen… In het akkoord wordt een nieuw soort lening omschreven: de gebouwgebonden financiering. Daarmee wordt het voor huizenbezitters eenvoudiger om ook maatregelen te nemen. De lening is gekoppeld aan het huis en niet aan de eigenaar. De kosten van de lening mogen niet hoger uitvallen dan wat de verlaging van de energierekening oplevert. De looptijd van een lening wordt dertig jaar en gaat dus over van bewoner op bewoner. Ook krijgen huizenkopers bij elke aankoop een aanbod om woningen te isoleren met financieringsmogelijkheden… De subsidie op zonnepanelen is al stopgezet, maar de overheid geeft nog steeds subsidie op de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels.

[energiegids.nl] – Voorstel Klimaatakkoord gepresenteerd

[eufin.nl] – De verbouwing van Nederland beginnen

Al ruim voor 2030 verduurzamen we ieder jaar 200.000 woningen. Daarmee reduceren we onze CO2-uitstoot enorm. Een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 is geen utopie, het kan echt… De komende jaren zetten we bovendien alles op alles om meer technici op te leiden voor de energietransitie… Het Klimaatakkoord schrijft het huidige aardgasnetwerk nog niet af. Daarmee blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas. Het huidige gasnetwerk is daarvoor uitermate geschikt. In het akkoord is op aandringen van UNETO-VNI opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof. De installateurskoepel verwacht dat dit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Woningen zullen worden verwarmd door warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen.

[engineersonline.nl] – Industrie gaat CO2 ondergronds opslaan

De industrie moet inzetten op efficiëntere processen en efficiënt gebruik van warmte. Schone stroom vervangt op termijn fossiele brandstof en grondstoffen worden hergebruikt of vervangen door duurzame grondstoffen. Omdat deze omschakeling tijd en geld kost, wordt eerst gestart met de ondergrondse opslag van CO2… Ondergrondse opslag van CO2 is nodig om in 2030 genoeg CO2 uit de lucht te houden… Arbeidsmarkt en scholing zijn sterk bepalend voor het tempo van de energietransitie en het draagvlak daarvoor. Om de klimaatdoelstellingen mogelijk te maken zijn tienduizenden extra vakkrachten nodig, die nu al niet gemakkelijk te vinden zijn. “Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen”, zegt voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels. “Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen… Het is de bedoeling dat de zeven miljoen huizen en miljoen gebouwen in Nederland met duurzame warmte worden verwarmd. Hiervoor wordt een wijkgerichte benadering gehanteerd. Om het aanbod van duurzame warmte te vergroten, wordt geothermie fors opgeschaald. De ambitie is een uitbreiding van 3 petajoule naar 50 PJ in 2030 en meer dan 200 PJ in 2050.

Waterbeheerders willen werk maken van aquathermie, het gebruik van koude en warmte uit afval- en oppervlaktewater. Zij verwachten 80 tot 120 PJ in 2050 te kunnen realiseren. Deze energiebron is relatief nieuw, waardoor nog veel ervaring nodig is. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2019 een driejarig programma voor aquathermie uit te voeren. Tevens wordt aquathermie onderdeel van een aantal proeftuinen in het kader van het 100-wijken programma, dat is bedoeld om jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken voor het eind van de kabinetsperiode…

Waterstof wordt aangeduid als een sectoroverstijgende hoofdlijn. De sectortafels voor elektriciteit en industrie stellen een programmatische aanpak voor. Hierin worden de investeringskosten van elektrolyse versneld verminderd, zodat groene waterstof die is opgewekt uit duurzame bronnen (wind en zon) een goede rol in de toekomst kan spelen. De ambitie is om 3 à 4 gigawatt aan groene waterstof in 2030 te produceren.”

[h2owaternetwerk.nl] – Stevige Bijdrage van Aquathermie en Groene Waterstof

Het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zoals het document officieel heet, is opgesteld door meer dan honderd maatschappelijke partijen. Zij hebben vier maanden lang gediscussieerd aan vijf sectortafels: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw & landgebruik en mobiliteit. De organisaties dragen de bouwstenen aan voor hoe Nederland de doelen in het Klimaatakkoord van Parijs kan halen.

[twitter.com] – Zeewier en warmtepomp: deze bedrijven profiteren van Klimaatakkoord
[ad.nl] – Windmolen wordt het nieuwe gas
[gemeente.nu] – Huiver voor ‘energiearmoede’ door klimaatakkoord
[stadszaken.nl] – Dit moeten stadsverbeteraars weten over het Klimaatakkoord
[consumentenbond.nl] – Klimaatakkoord: nog veel losse eindjes
[nu.nl] – Dit betekent het klimaatakkoord voor je woning


Chairman Dutch building industry Maxime Verhagen expresses his support for the Klimaatakkoord


Major Dutch banks have announced to support the transition by providing long-term loans (think 30 years or even intergenerational) to make houses more sustainable (isolation, heat pumps, solar panels). After 2030 taking up loans for this purpose could become obligatory.

Single Post Navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: