DeepResource

Observing the world of renewable energy and sustainable living

“Climate Change, Are We Doomed?” Public Discourse Heating Up in Holland

Ir. Guus Berkhout is niet zo maar iemand: afgestudeerd TU-Delft, lid Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. O.a. gewerkt voor Shell. Berkhout heeft een open brief geschreven naar onze premier, zie hieronder. Daaronder ons kommentaar.

Geachte heer Rutte,

Geluk heeft te maken met geloof in de toekomst. Daarom kijken velen van mijn generatie met warme gevoelens terug naar de jaren ’60, waarin we veel minder welvaart hadden dan nu, maar waarin we vast geloofden dat alles beter zou worden. Bedrijfsinvesteringen lagen dan ook op een hoog niveau. Wat een verschil met nu, waarin onze welvaart weliswaar aanzienlijk hoger is dan toen, maar waarin het geloof in de toekomst ver te zoeken is. De huidige generatie wordt overladen met inktzwarte verhalen over de toekomst van de aarde. En ze krijgen al jaren te horen dat er in ons land honderden miljarden nodig zijn om te proberen catastrofale klimaatrampen te voorkomen. Het is volgens de klimaatbeweging vijf voor twaalf! Maar is dat wel zo?

Meneer Rutte, ik weet dat u met ons land graag voorop wilt lopen in het nemen van klimaatmaatregelen. Maar bent u er zich wel van bewust dat u vreselijk verkeerd bent voorgelicht? Realiseert u zich wel dat de werkelijkheid heel anders is dan het sombere beeld dat u nu al jaren voorgeschoteld krijgt? Weet u wel dat als we alles gaan uitvoeren wat er in uw kostbare klimaatplannen staat, de wereld slechts 0,00030C minder opwarmt? Dat getal is niet te meten!

In mijn brief wil ik u graag vijf aantoonbare onjuistheden in de argumenten van uw voorgenomen klimaatbeleid voorleggen.

De bewering dat 97% van de klimaatwetenschappers er van overtuigd is dat opwarming wordt veroorzaakt door de mens, is een gemanipuleerd getal. Van de 11.944 klimaatartikelen die werden geraadpleegd waren er 7930 die zich daar helemaal niet over uitlieten, slechts 41 artikelen die er echt in geloofden (slechts 41 van de 11.944!) en de resterende artikelen die min of meer twijfels hadden.

Klimaatverandering is een razend ingewikkeld proces en de wetenschap is er nog lang niet uit. Met name over de effecten van wolken en oceanen is nog weinig bekend. Bovendien, de nieuwste wetenschappelijke resultaten laten zien dat de invloed van CO2 op de temperatuur aanzienlijk kleiner is dan eerder geschat. Dat verklaart waarom tot nu toe de voorspellingen van klimaatmodellen altijd veel te hoog uitkwamen. De daaraan gekoppelde doemverhalen zijn dus niet op feiten maar op fictie gebaseerd.

De wereld van het klimaatonderzoek zit al jarenlang vol met bedenkelijk gedrag. Temperaturen uit vroegere warme perioden worden naar beneden bijgesteld, met als gevolg dat de hoge temperaturen van vandaag uniek lijken in de geschiedenis. Ook zien we regelmatig dat metingen van nu juist naar boven worden bijgesteld, met als gevolg dat metingen en modelresultaten goed overeen lijken te komen. Waarom deze misleidende acties in naam van de wetenschap?

Zon en wind kunnen bij lange na niet ons land voorzien van voldoende energie. Dat is geen zaak van technologie, maar van klimaat. Nederland heeft relatief weinig zon en wind, met ook nog eens een grote variatie in het aanbod. Bovendien, ons land is welvarend en gebruikt daardoor veel energie. We zullen ons land dus propvol moeten gaan zetten met windparken en zonneweiden. Als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is dat geen prettig vooruitzicht. Maar het is nog erger. We zullen ook nog een peperduur back-up systeem operationeel moeten houden om energie te leveren op dagen met weinig zon en wind.

De vaak genoemde optie van biomassa verbranden is aanwijsbaar veel slechter dan het verbranden van steenkool. Waterstof dan? Helaas, waterstof is een zeldzaam gas in de natuur. Dat gas moet de mens dus zelf maken en daarvoor is goedkope groene elektriciteit nodig. Maar die hebben we juist niet. Dus zitten we hier in een cirkelredenering.

In conclusie, meneer Rutte, de wetenschap weet het nog (lang) niet, de natuurlijke fenomenen zon + wind zullen in ons land nooit de benodigde hoeveelheid energie op een betrouwbare en betaalbare manier kunnen leveren, het verbranden van biomassa is erger dan het verbranden van steenkool en groene waterstof is pas toepasbaar als we de groene energie hebben om het te maken.

Maar wat u echt zorgen moet baren is dat de samenleving zienderogen polariseert. Steeds meer burgers willen Nederland niet zien veranderen in een jungle van gesubsidieerde windturbines en zonnepanelen, terwijl ze weten dat er geen meetbaar effect zal zijn op het klimaat. Ze beginnen nu ook te merken aan hun besteedbaar inkomen dat ze er wel veel armer van worden.

Daarom, tot slot meneer Rutte, mijn dringende advies aan u is om klimaatbeleid over een heel andere boeg te gooien. Het kan nu nog. Haal milieu- en klimaatbeleid uit elkaar, stop met de omvangrijke houtkap, temporiseer de energietransitie en geef de burger juiste informatie over de nationale kosten. De laatste wetenschappelijke stand van zaken laat zien dat we ruim de tijd hebben om met deskundige critici – die tot nu toe niet aan de klimaattafels van ja-knikkers mochten plaatsnemen – een alternatief voorstel op te stellen met als beginsel: aanpassen aan zaken waar de mens geen invloed op heeft (‘adaptatie’) en voorkomen van zaken waar de mens wél invloed op kan uitoefenen (‘mitigatie’). Is het bestuurlijk niet onverantwoord van uw kabinet om klimaatbeleid te gaan uitvoeren zonder kennis te hebben genomen van de nieuwe inzichten in het alternatieve voorstel?

[climategate.nl] – Open brief aan Mark Rutte
[climategate.nl] – Guus Berkhout: ‘Stop met doemdenken!’
[wikipedia.org] – Guus Berkhout

Onze reaktie:

Het is extreem moeilijk om met stellige uitspraken te komen over klimaatverandering. Globale opwarming is niet te ontkennen. Ontkennen van meetwaarden van thermometers is stompzinning en bijna niemand doet dat dan ook. Ook kan niet ontkent worden dat CO2-toename in de atmosfeer door industrie en transport, dus menselijke activiteiten worden veroorzaakt.

De echte vragen zijn:

1. Is de temperatuursverandering door mensen veroorzaakt?
2. Is de temperatuursverandering erg? Hoe ver gaat het?
3. Zijn er niet ook voordelen aan klimaat verandering en toename CO2?
4. Is klimaat het enige argument voor de energietransitie?

Ad 1.: het argument is “broeikaseffect”. Moet eerlijk toegeven dat ik een leek ben op het gebied van klimaat en broeikaseffect. Verder is het inderdaad annnemelijk dat de verhouding voor- en tegenstanders niet 97-3 is, zoals Berkhout waarschijnlijk terecht stelt. Tegenstanders zijn meer geneigd hun mond te houden uit angst maatschappelijke pariah te worden. Wel is het zo dat het aantal klimaatwetenschappers dat de broeikas- en klimaat-veranderings-hypothese aanhangt, aanmerkelijk groter is dan de tegenstanders. Uiteraard ben ik voor de vrijheid van meningsuiting en tegen demonizering van mensen met andere gedachten, dus iedereen mag zeggen wat hij wil. Op mijn eigen site heb ik dan ook een tegenstander opgenomen, omdat ik ALLE argumenten will horen, zie Matt Ridley:

Hij ontkent overigens niet dat er global warming is, maar dat het uiteindelijk allemaal wel meevalt en er geen reden is voor hysterie.

Ad 2: is temperatuursverandering erg? Voor Nederlanders en Britten zeker niet, die hoeven niet meer naar Spanje. Voor de landbouw is het duidelijk niet goed: hogere temperaturen betekenen hogere verdamping en droogte. Ik vrees dat 2019 net zo’n droog jaar gaat worden in Nederland als 2018, zeer slecht voor de landbouw. Hoe ver gaat het? GEEN IDEE. Matt Ridley zegt dat er een logarithmisch verband is tussen CO2 concentratie en temperatuursstijging en dat het afvlakt. 1.5 graad Celsius, daar zal het volgens hem bij blijven. Er zijn anderen die zeggen dat het gevaar van “run-away climate change” bestaat, doordat temperatuurverhoging leiden tot ontdooing van toendras waardoor grote hoeveelheden methaangas in de atmosfeer komen die nog veel erger zijn dan CO2. Wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Een risico is er dus wel.

Ad 3: voordelen CO2-toename: CO2 werkt als “kunstmest” voor de vegetatie. Planten en bomen worden gevormd uit CO2, dus meer CO2 leidt tot een groenere planeet. NASA heeft een enorme toename vastgesteldt van de planetaire vegetatie over de afgelopen decennia door satelliet-fotoos te vergelijken. Geen ontkennen aan. Dat is tendentieel positief. De planeet wordt “tropischer”. Voor mensen met hoge bloeddruk zijn hogere temperaturen al helemaal goed. Niet voor niks gaan NW-Europese ouderen graag overwinteren aan de Costa del Sol.

Ad 4: energietransitie, ja of nee. Zoals ik al eerder opmerkte zijn er andere argumenten voor de energietransitie dan alleen klimaat. In Europa hebben we zo goed als geen fossiele brandstoffen (meer). Dat geeft dus niet risico-loze geopolitieke afhankelijkheden. Er is heel wat voor te zeggen om op zijn minst een flink gedeelte van je eigen energie op eigen bodem te produceren. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat oorlog iets van het verleden is en dat de komende 2 miljard jaar vredig zullen zijn, totdat de zon is opgebrand. Afgezien van klimaat en geopolitiek is er ook nog vervuilling. Benzine-auto’s maken herrie en veroorzaken fijnstof, e-vehicles niet. En dan is er nog NOx en SOx, al kan met kathalysatoren daar veel aan worden gedaan. En dan is daar nog prijs. Berkhout gaat er veel te stellig van uit dat renewable energy duur zou zijn. Dat is zwaar de vraag. In werkelijkheid is het zo dat wind en zon de goedkoopste manieren zijn om electriciteit te produceren, zolang je het opslagprobleem verwaarloost en dat mag zolang het aandeel zon en wind niet te groot wordt en fluctuaties kunnen worden opgevangen door centralies op fossiele brandstoffen. Uiteraard mag dat niet als het aandeel van zon en wind, zeg, boven de 40% komt (zoals bv nu in Duitsland en Denemarken). Dan MOET je het opslagprobleem gaan adresseren. Maar er zitten een enorm groot aantal potentieele oplossingen voor dat probleem in de pijplijn zie deze site. De verwachting is dat uiteindelijk de transitie, als die eenmaal is gerealiseerd, de lopende kosten ervan neutraal zullen zijn tov van wat we nu hebben. En dan is er nog de derde wereld. Veel mensen hebben nog geen eens stroom. Voor hen zijn zonnepanelen en een accu een uitkomst en kunnen ze eindelijk ook een beetje welvaart scoren. Voor hen is het van belang dat de renewable energy transition doorzet en prijzen dalen. Voor Afrika en Arabie is er het perspectief dat ze na de olie hun zonrijke gebieden kunnen gebruiken voor grootschalige waterstofproductie uit zonneenergie voor de wereldmarkt. Hebben die jongens ook een bron van inkomsten.

Samenvattend blijf ik, weinig verrassend, een groot voorstander van de energietransitie. Redenen:

– Klimaat: geen zekerheden maar klimaat risico’s bestaan wel degelijk
– Geopolitiek: “eigen energie eerst”, geen totale afhankelijkheid van andere landen
– Prijs: op den duur kan renewable energy het op prijs winnen van fossiel, zeker in Europa
– Grondstoffen: er is geen twijfel aan dat conventionele fossiele bronnen aan het uitputten zijn. Er zijn alternatieven zoals fracking en UCG, maar die zijn lang niet zo goedkoop als gas uit Slochteren en olie uit Saoedie-Arabie (van voor 1970). Kernenergie is al helemaal geen oplossing. Bij 100% nucleaire stroom zijn de wereldvoorraden uranium in 14 jaar verdwenen. Daarnaast heeft nucleaire energie een geweldig image-probleem.
– Derde wereld: zonnige, warme landen zijn gebaat bij zonneenergie. Het is goedkoop en aanbod vrij voorspelbaar. Die mensen moeten ook iets hebben.
– Vervuilding. Niemand ontkent dat zon en wind “groener” zijn dan fossiel of nucleair.

Maar meneer Berkhout mag zeggen wat hij wil. De gele vestjes in Frankrijk hebben aangetoond dat niet iedereen zoveel geld heeft als diegene die de plannen maken en dat er een maximum is aan wat je mensen met weinig inkomen kunt opleggen. Dus wellicht moet het tempo inderdaad iets omlaag.

Single Post Navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: